SPSS Eğitimi (Ankara)


AKADEMİK: Akademik kariyer hedefleyen kişilerin hangi alanda olursa olsun, akademik çalışmalarının bulgularını yorumlayabilmeleri için istatistik bilgisine sahip olması bir gerekmektedir. Vermiş olduğumuz SPSS kursu, istatistiksel kavramlar ve formüllerle boğuşmak yerine en kolay şekilde ihtiyaç duyduğunuz analizleri yapabilmenize olanak sağlamaktadır.


KURUMSAL: Kuruluşların kalite geliştirme çabaları sonucu ve ISO standartları gereği süreçlerinin etkinliklerini ölçmeleri gerekmektedir. Ölçülmesi gereken süreçler izlenip veri elde edildikten sonra bu verilerin ne şekilde analiz edileceği firmaların sıklıkla yaşadıkları sorunlar içerisinde yer almaktadır. Bu aşamada kurumlara Temel istatistik bilgilerini anlatmakta ve SPSS programıyla mevcut veriler üzerinden uygulamalar yaparak eğitim vermekteyiz.

SPSS eğitimi ile bilimsel tez, makale gibi bilimsel araştırma yapan akademisyenler ve öğrencilerin yanında kamu kuruluşları, belediyeler ve özel sektörde yönetsel karar veren çalışanların veri analizlerini istatistiksel yöntemleri de anlayarak yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

SPSS Eğitinin İçeriği;


Spss MENÜLERİ
 • Verilerin Gösterimi, 
 • Veri Kodlanması Ve Veri Girişi 
 • Değişken Dönüştürme İşlemleri Ve Transform Menüsü

SPSS İLE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

 • Frekans Analizleri 
 • Tanımsal İstatistik Analizleri 
 • Değişken Ve Alt Grup Değişken Dağılımının Belirlenmesi-Explore Komutu
 • Çapraz Tablolar 
 • Ortalamalar Arası Karşılaştırmalar;
 • Parametrik Testler;
 1. Z testi (Nicel veriler için z testi, Nitel veriler için z testi, İki oran z testi) 
 2. T testi (Tek örneklem T testi, Bağımsız örneklem için T testi, İlişkili ölçümler için T testi)
 3. Varyans Analizi (ANOVA)(Tek yönlü varyans analizi, 2 yönlü varyans analizi, İlişkili ölçümler için tek faktörlü varyans analizi, İlişkili ölçümler için 2 - faktörlü varyans analizi, ) 
 4. Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) 
 5. Bölünmüş Parseller/Bloklar Düzeni 
 6. Latin Kare Düzeni 
 7. Korelasyon Analizi
 • Parametrik Olmayan Testler:
 1. Ki-kare Testi (Ki-kara uygunluk testi, Ki-kare bağımsızlık testi) 
 2. İşaret Testi 
 3. Wilcoxon T testi 
 4. Mc Nemar testi 
 5. Diziler testi 
 6. Mann-Whitney U testi 
 7. Kruskal – Wallis (K-W) H testi 
 8. Mood Medyan Testi 
 9. Friedman İki Yönlü Varyans Analizi 
 10. Kendall W testi 
 11. Cochran Q testi 
 12. Kolmogorov – Smirnov (K - S) testi
 • Regresyon Analizi
 1. Basit Doğrusal Regresyon Analizi 
 2. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
 • Güvenilirlik Analizi 
 • Faktör Analizi
 • Anket Analizi
 1. Anket tasarımı 
 2. Anket verilerinin girilişi 
 3. Örnek bir ankette analiz metodolojisinin uygulanması ve hipotez testleri